ŠTEVILO MEST JE ZA VSE DOGODKE IN OGLEDE OMEJENO. OBVEZNE PREDHODNE REZERVACIJE.
NUMERO POSTI LIMITATO. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA.
(+39) 3497068110

PETEK, 17. SEPTEMBRA 2021
VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021


9.00 – 13.00
Program za šole
Programma per le scuole
Likovne delavnice/Laboratori artistici
Fotoorientacija/Foto-orienteering
Predstavitve Slovencev v Italiji in večkulturnega mesta z Zairo Vidau/Presentazioni degli Sloveni in Italia e della città multiculturale con Zaira Vidau
Vodeni ogledi slovenskega Trsta/Visite guidate della Trieste slovena
Dober Dan-te: krajša dvojezična gledališka uprizoritev ob 700-letnici Dantejeve smrti/breve rappresentazione teatrale bilingue in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Igrata/Con: Sara Alzetta, Franko Korošec
Kratkometražni film Sklada Mitja Čuk/Cortometraggio dell’Associazione Sklad Mitja Čuk
Trst in Slovenci. Trieste e gli sloveni: katkometražni film prostovoljcev solidarnostne civilne službe/cortometraggio dei volontari del servizio civile solidale
Dogodek prirejajo/A cura di: Slovenski taborniki v Italiji/Taborniki sloveni in Italia Rod modrega vala, Slovenska zamejska skavtska organizacija/Associazione scouts sloveni in Italia, Slovenski raziskovalni inštitut/Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI), Sklad/Associazione Sklad Mitja Čuk, Narodna in študijska njižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina

10.00
TS360 – Tržaško knjižno središče/Centro Triestino del Libro
Odprtje razstave Ljubezen v nas
Inaugurazione della mostra L’amore in noi

Dogodek prireja/A cura di: Sklad/Associazione Sklad Mitja Čuk

10.00
Naselje Slofest v gazebu SSG / Villaggio Slofest presso il gazebo del Teatro stabile sloveno
Predstavitev novih koprodukcij SSG

Presentazione delle coproduzioni del Teatro Stabile Sloveno
Dogodek prireja/A cura di: SSG/Teatro Stabile Sloveno

11.00
Studio D
Vodita/Con: Živa Pahor, Barbara Ferluga
Prireja/A cura di: RAI Furlanija Julijska krajina – slovenski program/programma in lingua slovena

14.30
ABC slovenske skupnosti v Italiji
ABC della Comunità Slovena in Italia

Vodi/A cura di: Zaira Vidau

15.00
Boomerang
Vodijo/Con: Jari Jarc, Matej Nadlišek, Katerina Pertot
Prireja/A cura di: RAI Furlanija Julijska krajina – slovenski program/programma in lingua slovena

16.00
Trst in Slovenci. Trieste e gli sloveni
Katkometražni film prostovoljcev solidarnostne civilne službe
Cortometraggio dei volontari del servizio civile solidale

TRST, 5 življenjskih zemljevidov
TRST cinque geografie di vita
Dokumentarec o slovenskih tržačanih
Documentario sugli sloveni di Trieste

Režiserka/Regista: Živa Pahor

17.00
Sprehod po sledeh Srbske pravoslavne skupnosti v Trstu
Passeggiata per i luoghi della Comunità storica Serbo Ortodossa
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 16.00 oz. do zapolnitve mest (20)
Iscrizioni obbligatorie al nr. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) oppure presso l’infopoint entro le 16.00 ovvero fino ad esaurimento posti (20)
Vodič/Guida: Danica Krstic

17.30
Predstavitev publikacije Shranli smo jih v bančah
Presentazione della pubblicazione Shranili smo jih v bančah
Predstavitev prvega obsežnejšega slovarskega prispevka k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini. Prisotna bosta avtorica Karmen Kenda – Jež in podpredsednik SKS Planika Rudi Bartaloth.
Presentazione della pubblicazione Shranili smo jih v bančah, contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale. Saranno presenti l’autrice Karmen Kenda – Jež e il vicepresidente del Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Rudi Bartaloth.
Dogodek prireja/A cura di: SKS Planika/Centro Culturale Sloveno Stella Alpina Valcanale
Izdali in založili/Edito e pubblicato da: SKS Planika, Slori, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU/Istituto per la lingua slovena “Fran Ramovš”, CRS ASSA

18.30
Predstavitev knjige »50 let ZSŠDI«
Presentazione del libro »50 let ZSŠDI / 50 anni dello ZSŠDI«
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Založništvo tržaškega tiska predstavljata knjigo, ki je nastala ob 50-letnici ZSŠDI. Ob predstavitvi bo zaživela okrogla miza na temo slovenskega športa v Italiji.
L’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (ZSŠDI) e l’ Editoriale Stampa Triestina (ZTT) presentano il libro nato in occasione del 50° anniversario della fondazione dello ZSŠDI. In concomitanza con la presentazione avrà luogo un dibattito sullo sport sloveno in Italia.
Sodelujejo/Collaborano: Branko Lakovič, Ivan Peterlin in gostje / e ospiti
Dogodek prireja/A cura dello: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji/Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina

20.30
Dobrodošel Slofest
Benvenuto Slofest!

Da jo ljubim
Che la amo
vodi / dirige: m° Igor Zobin
Nastopajo / si esibiscono: Nikla Petruška Panizon, Patrizia Jurinčič Finžgar, Igor Zobin, Godalni komorni sestav Glasbene matice FJK (Ambra Cossutta, Snežana Acimović, Rachele Castellano, Irene Ferro-Casagrande, Kevin Reginald Cook)

 

ŠTEVILO MEST JE ZA VSE DOGODKE IN OGLEDE OMEJENO. OBVEZNE PREDHODNE REZERVACIJE.
NUMERO POSTI LIMITATO. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA.
(+39) 3497068110


SOBOTA, 18. SEPTEMBRA 2021
SABATO 18 SETTEMBRE 2021


10.00 
Misliti več. Filozofska stičišča
Pensare di più. Incroci di filosofia
Premierna predstavitev Drugega zbornika filozofskih srečanj Misliti več / Pensare di più, ki ga letos pod uredništvom Veronike Brecelj in Jerneja Ščeka izdaja Slovenski raziskovalni inštitut v sodelovanju s Slovenskim klubom in Društvom slovenskih izobražencev, bo potekala v obliki razgovora med uglednim slovenskim filozofom Mladenom Dolarjem in skupino dijakinj in dijakov Liceja Franceta Prešerna iz Trsta. Nastopajoči bodo razpravljali o vsebini zbornika in stanju filozofije nasploh.
Prima presentazione del Secondo almanacco degli incontri filosofici Misliti več / Pensare di più, edizione redatta da Veronika Brecelj e Jernej Šček, edita dallo Slori (Istituto sloveno di ricerche) in collaborazione con le associazioni Slovenski klub e Društvo slovenskih izobražencev. Conversazione tra il filosofo sloveno Mladen Dolar e le studentesse e gli studenti del liceo scientifico France Prešeren di Trieste. Verranno affrontati temi legati alla pubblicazione ed altri temi filosofici. 

Poskrbljeno bo za simultano tolmačenje v italijanski jezik/È previsto il servizio di interpretariato
Sodelujejo/Collaborano: Mladen Dolar, dijakinje in dijaki Liceja Franceta Prešerna/studenti del Liceo France Prešeren di Trieste
Dogodek organizirata/A cura di: Slovenski raziskovalni inštitut/Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI) in/e Slovenski klub v sodelovanju z/con la collaborazione di Društvo slovenskih izobražencev
Kavo ponuja/Il caffè è offerto da Primo Aroma

10.00
Trg/Largo Panfili
Voden ogled evangeličansko-luteranske cerkve
Visita guidata della Chiesa Evangelico Luterana
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 9.30 ali do zapolnitve mest (20)
Iscrizioni obbligatorie al nr. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le 9.30 ovvero fino ad esaurimento posti (20)
Vodič/Guida: Sabrina Deckert

11.30
Knjige in knjižnice pripovedujejo o slovenskem Trstu
Lo sloveno a Trieste. Storie di libri e biblioteche
Z izbiro knjig iz tržaških knjižnic želimo prikazati znano in manj znano o slovenskem jeziku in slovenski literarni kulturi v Trstu. Pot nas bo vodila od deklice Sončice iz 14. stoletja in Primoža Trubarja (1508-1586), utemeljitelja slovenskega jezika in slovstva ter glavnega organizatorja protestantskega gibanja na Slovenskem, vse do današnjih dni.
Prendendo in esame una serie di libri custoditi presso le biblioteche triestine, illustreremo alcuni aspetti noti e meno noti della lingua e della cultura slovena a Trieste. Questo itinerario ci porterà dalla giovane fanciulla Sončica del 14°secolo e da Primož Trubar (1508-1586), fondatore della lingua e cultura letteraria slovena nonché principale protagonista della Riforma Protestante in Slovenia, ai giorni nostri.
Predavateljica/Relatrice: prof./prof.ssa Marta Ivašič
Predstavila jo bo/Introdotta dalla: prof./prof.ssa Marija Kostnapfel
Dogodek prireja/A cura di: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm/Associazione degli Sloveni di Trieste-Gorizia-Udine
Kavo ponuja/Il caffè è offerto da Primo Aroma

15.00
Boomerang
Vodita/Con: Matej Nadlišek, Katerina Pertot
Prireja/A cura di: RAI Furlanija Julijska krajina – slovenski program/programma in lingua slovena

15.00
Lockdown pri nas doma: likovna delavnica
Il lockdown a casa mia: laboratorio artistico

Dogodek prireja/A cura di: Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina

15.30
Grčija v mestu! Voden ogled po sledeh grško-pravoslavne skupnosti v Trstu
La Grecia in città! Visita guidata alla scoperta della comunità Greco-orientale di Trieste
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 14.30 ali do zapolnitve mest (20)
Iscrizioni obbligatorie al nr. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le 14.30 ovvero fino ad esaurimento posti (20)
Vodič/Guida: Maria Kassotaki

15.45
Glasbena pravljica Prvi koncert medvedka Perona

Favola con accompagnamento musicale Il primo concerto dell’orsacchiotto Paddington
Pripoveduje/Voce: Alda Sosič
Klavirska spremljava/Al piano: Luca Ferrini

16.00
Stoletje večjezičnosti
Il secolo del multilinguismo

Vodi/A cura di: Edda Battigelli
Sodelujejo/Con: Martina Ozbič: docentka / docente universitaria, logopedinja in surdopedagoginja, specialna in rehabilitacijska pedagoginja /  logopedista e pedagogista per ipo e non udenti, pedagogista speciale e riablitativa, samostojna podjetnica / libera professionista (Logos, Martina Ozbič S.P.), dott.ssa Daniela Vidoni: odgovorna / responsabile presso SS Tutela Salute Bambino e Adolescente di Lingua Slovena / Slovenska služba
V sodelovanju z/In collaborazione con: Cizerouno Associazione culturale
Kavo ponuja/Il caffè è offerto da Primo Aroma

17.00 / 18.00
Sprehod po kanalu
Passeggiata lungo il canale
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 16.00 ali do zapolnitve mest (20)
Iscrizioni obbligatorie al nr. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le entro le 16.00 ovvero fino ad esaurimento posti (20)
Ob/Alle ore 17.00 voden ogled v slovenskem jeziku/visita guidata in lingua slovena
Ob/Alle ore 18.00 voden ogled v italijanskem jeziku/visita guidata in lingua italiana
Vodič/Guida: Erika Bezin

18.00
Dober Dan-te
Krajša dvojezična gledališka uprizoritev ob 700-letnici Dantejeve smrti
Breve rappresentazione teatrale bilingue in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Igrata/Con: Sara Alzetta, Franko Korošec

20.00
Tvoja pesem je naš obraz
Il tuo canto è il nostro volto
Glasbeno srečanje s poezijo Srečka Kosovela
La musica incontra la poesia di Srečko Kosovel
Nastopajo/Con: Aljoša Saksida, Silvia Pierotti, Ensemble Romjan, Romjanski muzikanti

 

ŠTEVILO MEST JE ZA VSE DOGODKE IN OGLEDE OMEJENO. OBVEZNE PREDHODNE REZERVACIJE.
NUMERO POSTI LIMITATO. LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA.
(+39) 3497068110

 

NEDELJA, 19. SEPTEMBRA 2021
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021


8.00
Cerkev Novega sv. Antona/Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Sv. maša
Santa messa
Sodeluje/Collabora: Združeni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta/Coro riunito della ZCPZ (Associazione dei cori parrocchiali sloveni di Trieste)

8.10
Od trga Libertà / Da Piazza Libertà
Pohod Po starih kraških poteh v Trst
Camminata Per le antiche vie del Carso verso Trieste
Slovensko planinsko društvo Trst organizira v sklopu Slofesta pohod Po starih kraških poteh v Trst. Zbrali se bomo ob 8.10 v Trstu – trg. Libertà -postaja avtobusa št. 51 in se peljali z mestnim avtobusom v Trebče, oziroma na trgu v Trebčah ob 8.45, ob prihodu avtobusa št. 51. Po poteh, po katerih so se nekoč vsakodnevno podajali delavci in mlekarice na poti v Trst, se bomo sprehodili do Banovskega hriba in se spustili v Rojan. Pohod se bo zaključil na Trgu Sv. Antona Novega. S postanki so predvidene 4 ure hoje. Nujna pohodniška oprema.
La SPDT (Società Alpina Slovena di Trieste) organizza nell’ambito dello Slofest una camminata alla scoperta delle antiche vie che i lavoratori e le donne del latte percorrevano dal Carso a Trieste. Ritrovo alle 8.10 alla fermata dell’autobus n. 51 in Piazza della Libertà o alle 8.45 presso la piazza di Trebiciano. Passeggiata dal colle di Banne a Roiano che si concluderà in Piazza Sant’Antonio Nuovo. Durata prevista: 4 ore. Abbigliamento sportivo. 

Prireja / Organizzato da: Slovensko planinsko društvo Trst – Società Alpina Slovena di Trieste 

10.00
Evangeličansko-luteranska cerkev / Chiesa evangelica-luterana
Bogoslužje v slovenskem jeziku
Culto in lingua slovena

10.00
Glasbeni animirani film Zaljubljeni tulipan
Cartone animato musicale Il tulipano innamorato
Dogodek prireja/A cura della: Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini

10.00
SloSelfie
Fotoorientiring po literarnih sledeh Slovencev v Trstu
Foto-orienteering sulle orme degli sloveni a Trieste

Dogodek prireja/A cura di: Narodna in študijska njižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi

Od 11.00 do 12.30
Gazebo Glasbene matice – naselje Slofest / Presso il gazebo della Glasbena matica / Villagio Slofest
Srečanje z Borisom Pangercem
Incontro con Boris Pangerc
Boris Pangerc, avtor knjige “Zapisani petju – beležke iz življenja Tržaškega okteta”, bo na razpolago tudi za podpis knjige.
Boris Pangerc, autore del libro “Zapisani petju – beležke iz življenja Tržaškega okteta”, sarà a disposizione per autografare il libro.

Dogodek prireja/A cura di: Glasbena matica FJK/FVG 

11.30
Dober Dan-te
Krajša dvojezična gledališka uprizoritev ob 700-letnici Dantejeve smrti
Breve rappresentazione teatrale bilingue in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Igrata/Con: Sara Alzetta, Franko Korošec

12.00
Predstavitev monografije Marte Verginella Donne e confini (Ženske in meje)
Presentazione della monografia Donne e confini di Marta Verginella
Pogovor o vlogi mej oziroma žensk v zgodovini in današnjem času
Dibattito sul ruolo delle donne e dei confini nella storia e nell’attualità

Dogodek prirejata/A cura di: Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione Culturale Economica Slovena, Svet slovenskih organizacij/Confederazione delle Organizzazioni Slovene
Kavo ponuja/Il caffè è offerto da Primo Aroma

15.00
Glasbeni sprehod po judovski četrti
Con le note musicali attraverso il ghetto
Nastopajo učenci Glasbene matice v Furlaniji Julijski krajini
Si esibiscono gli allievi della Glasbena matica Friuli Venezia Giulia
Dogodek organizira/A cura di: Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini/Glasbena matica a Trieste
Vodič/Guida: Mauro Tabor

15.30
Vodeni ogledi slovenskega Trsta
Visite guidate della Trieste slovena
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 14.30 ali do zapolnitve mest (20)
Iscrizioni obbligatorie al nr. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le 14.30 ovvero fino ad esaurimento posti (20)
Vodita/Guide: Tanja Špacal, Franko Canzian

16.00
Nagrada Cergoly 2021 
Premio Cergoly 2021
Podelitev nagrade Premio Cergoly 2021 študentu/-ki za delo na temo anacionalnega, večkulturnega in večjezičnega značaja mesta Trst in/ali Avstrijskega Primorja in/ali mesta Reka/Rijeka/Fiume.
Consegna del Premio Cergoly 2021 per un lavoro sul carattere a-nazionale, pluriculturale e plurilinguistico della città e/o del Litorale Austriaco e/o di Rijeka/Fiume/Reka.
Dogodek prireja/A cura di: Club Touristi Triestini
S pokroviteljstvom/Con il patrocinio di: Circolo della Stampa di Trieste/Trst/Triest, Club Tre Popoli Klagenfurt/Celovec, Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione Culturale Economica Slovena, Judovska skupnost Trst/Comunità ebraica di Trieste, Società triestina di cultura “Maria Theresia”

17.00
Predstavitev pesniške zbirke Renata Quaglie Zaleni okrišiji / Zelene krošnje
Presentazione della raccolta di poesie di Renato Quaglia Zaleni okrišiji / Zelene krošnje
Sodelujejo/Collaborano: Marko Kravos, Renato Quaglia, Roberto Dedenaro, Skupina/Gruppo 85

18.30
Nasvidenje Slofest!
Arrivederci Slofest!
Z godbami / Con le bande: PO Breg, PO Ricmanje, GD Viktor Parma – Trebče, GD Prosek, PO Kras – Doberdob

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM
EVENTI COLLATERALI


Oh, ti stereotipi!
V očeh drugega – slovenski pisatelji govorijo o Italijanih in obratno
Ohi, questi stereotipi!
Negli occhi dell’altro – gli scrittori sloveni parlano degli italiani e viceversa
Pripravila/A cura della: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi

TRŽAŠKE SLOVENKE – razstava ob 150-letnici rojstva Marice Nadlišek in 120-letnici začetka izhajanja prve slovenske ženske revije Slovenka (Trst, 1897-1902)
LE TRIESTINE SLOVENE – mostra nel 150° anniversario della nascita di Marica Nadlišek e nel 120° anniversario dell’uscita della prima rivista femminile slovena “Slovenka” (Trieste, 1897-1902)
Pripravila/A cura della: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi

Trg sv. Antona / Piazza Sant’Antonio Nuovo
Naselje Slofest
Villaggio Slofest
Slovenske ustanove v Italiji se predstavljajo
Le istituzioni slovene in Italia si presentano
Urnik/Orario: od/dal 17. 9. do/al 19. 9. – 10.00-21.00

Slovensko stalno gledališče – Teatro Stabile Sloveno
18.9.2021, ob/alle 20.00
19.9.2021, ob/alle 16.00
Jure Karas

Čudovita
Meravigliosa
Za gledalce Slofesta je predviden popust pri nakupu vstopnice
Per i visitatori dello Slofest è previsto uno sconto sull’acquisto del biglietto

Kratkometražni video Narodne in študijske knjižnice
Cortometraggio della Biblioteca nazionale slovena e degli studi

Kratkometražni film Sklada Mitja Čuk
Cortometraggio dell’Associazione Sklad Mitja Čuk

Trst in Slovenci. Trieste e gli sloveni
Katkometražni film prostovoljcev solidarnostne civilne službe
Cortometraggio dei volontari del servizio civile solidale

Skladišče 26 – Staro pristanišče v Trstu / Magazzino 26 – Porto Vecchio a Trieste
NIKOLA TESLA: ČOVEK IZ BUDUĆNOSTI

Nikola Tesla: človek iz prihodnosti
Nikola Tesla: un uomo dal futuro
Tehnično – znanstvena razstava
Mostra tecnico – scientifica
18. 9 – 10. 10. 2021
Prireja / Organizzato da: Srpska Zajednica / Associazione giovanile serba

 

 

Vsi dogodki bodo v slovenskem in italijanskem jeziku.
Prost vstop na vse prireditve. Za dogodke v šotoru in vodene oglede je obvezna predhodna najava na (+39) 3497068110.
Tutti gli eventi saranno in lingua slovena e italiana. Per gli eventi che si svolgeranno nella tensostruttura e per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione al numero (+39) 3497068110.
Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Za vstop v prireditveni šotor je obvezno predložiti EU digitalno covid potrdilo (t.i. Green pass) ali negativni hitri antigenski ali molekularni PCR test, ki naj ne bo starejši od 48 ur. Potrdilo ni obvezno za otroke pod 12. letom starosti in za subjekte z veljavnim zdravniškim potrdilom.
Per accedere alla tensostruttura sarà necessario esibire il Green pass. La certificazione non è necessaria per i bambini al di sotto dei 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Če lokacija ni posebej navedena, je prireditev na Trgu sv. Antona Novega.
Se non è diversamente indicato nel programma, l’evento si svolge in Piazza Sant’Antonio Nuovo.

Dogodkom boste lahko sledili v živo na strani FB in na YouTube kanalu Zveze slovenskih kulturnih društev, novice pa boste lahko spremljali na FB strani Slofesta in na spletni strani slofest.zskd.eu.
Tutti gli eventi verranno tasmessi dal vivo sulle pagine FB e sul canale YouTube della Zveza slovenskih kulturnih društev.

Vodeni ogledi: zbirno mesto pred info točko na Trgu sv. Antona.
Visite guidate: punto di ritrovo presso l’info point Piazza Sant’Antonio Nuovo.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.
Il programma potrebbe subire variazioni.