Trg svetega Antona v Trstu / Piazza Sant’Antonio a Trieste, 15, 16, 17 septembra / settembre 2023

Slofest 2023 (uradna spletna stran / sito ufficiale) …

Senza la componente slovena, senza questa realtà umana e culturale noi italiani di Trieste saremmo mutilati di una parte di noi – cosa che abbiamo impiegato troppo tempo a riconoscere – come lo sarebbero gli sloveni di Trieste senza gli italiani.”
Claudio Magris, dagli Auguri a Boris Pahor per il centesimo compleanno

“V Trstu bi bili mi Italijani brez slovenske komponente, brez te človeške in kulturne realnosti, okrnjeni, prikrajšani za del sebe – kar smo predolgo spregledovali -, po drugi strani pa bi bili brez Italijanov okrnjeni tudi Slovenci iz Trsta.”
Claudio Magris, Iz voščil Borisu Pahorju ob 100. rojstnem dnevu

——————————————————————————————————————————————————————————————

Vsi dogodki bodo v slovenščini in italijanščini, razen če ni drugače navedeno.
Prost vstop na vse prireditve.
Se non espressamente indicato, tutti gli eventi saranno in lingua slovena e italiana.
Ingresso gratuito.

Če lokacija ni posebej navedena, je prireditev na Trgu sv. Antona Novega.
Se non è diversamente indicato nel programma, gli eventi hanno luogo in Piazza Sant’Antonio Nuovo.

Dogodkom v šotoru boste lahko sledili v živo na Facebook strani in na YouTube kanalu Zveze slovenskih kulturnih društev ETS, novice pa boste lahko spremljali na Facebook strani Slofesta in na spletni strani slofest.zskd.eu.
Tutti gli eventi nella tensostruttura verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Zveza slovenskih kulturnih društev e sulla pagina slofest.zskd.eu.

Za vodene oglede je obvezna predhodna najava na št. (+39) 3497068110.
Zbirno mesto pred info točko na Trgu sv. Antona Novega.
Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione al n. (+39) 3497068110.
Punto di ritrovo presso l’info point Piazza Sant’Antonio Nuovo.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.
Il programma potrebbe subire variazioni.

Izkupiček prodaje promocijskih izdelkov bomo namenili za pomoč prizadetim ob poplavah v Sloveniji.
I ricavi della vendita dei materiali promozionali saranno devoluti alle popolazione colpite dalle alluvioni in Slovenia.

——————————————————————————————————————————————————————————————

PREDFESTIVALSKI DOGODKI
EVENTI INTRODUTTIVI

TRST/TRIESTE

Torek/Martedì, 5. 9. 2023, ob/alle 18.00
Trg/Piazza Piccola 2, dvorana/sala Umberto Veruda
Odprtje razstave/Vernissage della mostra Slo Graphic Design
Načrt postavitve/Progetto di allestimento: Sandi Renko
Predstavitev/Presentazione: Jasna Merkù
Glasbeni utrinek/Intermezzo musicale: kitaristka Glasbene matice/chitarrista della Glasbena matica Mateja Martini iz razreda prof. Marka Ferija/della classe del prof. Marko Feri
Prirejata/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, Kulturno društvo za umetnost/Associazione per l’arte KONS

Sreda/Mercoledì, 13. 9. 2023, ob/alle 18.30

Narodni dom, Ul./via Filzi 14
Odprtje razstave/Inaugurazione della mostra Boris Pahor (1913-2022)

Prirejata/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, Zadruga Kulturni dom Prosek – Kontovel-Knjižnica Borisa Pahorja

Četrtek/Giovedì, 14. 9. 2023, ob/alle 17.30 SLOFESTmladi
Tržaška osmica/Osmizza triestina
Vožnja skozi čas med preteklostjo in prihodnostjo Trsta in njegovega obrobja
Viaggio nel tempo tra passato e futuro di Trieste e della sua periferia
Zbirališče ob 17.15 na parkirišču Bovedo v Barkovljah. Dogodek bo trajal približno dve uri. Število mest je omejeno, obvezna je predhodna prijava do srede, 13. 9., do 12.00 na št. (+39) 040635626 ali (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp).
Po zaključku so udeleženci vabljeni na AperiSlofest v društvu v Barkovljah, kjer se bomo družili v pričakovanju na začetek Festivala Slovencev v Italiji.
Punto di ritrovo al parcheggio Bovedo di Barcola alle 17.15. L’evento durerà circa due ore. Il numero dei partecipanti è limitato, per cui è obbligatoria la prenotazione entro le 12.00 di mercoledì 13. 9. al n. (+39) 040635626 o (+39) 3497068110 (anche WhatsApp). Segue Aperislofest presso la casa di cultura di Barcola.

Stopite z nami na popotovanje po Trstu in krajih slovenske prisotnosti. Tržaško obrobje skrbno čuva zgodbe slovenske delavske preteklosti. Podobo slovenskih krajev so spremenili urbanizacija, cementifikacija, novi prišleki, nove, včasih globalne, dinamike …

Boj proti izginjanju nekdanjih skupnosti se spopada s potrebo po novih pogledih.
Nočemo se prepustiti nostalgiji, želimo pa ohraniti spomin, da ne bi pozabili.
Iz spomina naj zacvetijo nove priložnosti.
Stopite z nami na čudežno osmico in poletite na potovanje iz preteklosti skozi sedanjost v prihodnost!

Seguiteci in un viaggio attraverso Trieste e i luoghi della presenza slovena. La periferia triestina nasconde molte storie del passato proletario sloveno. L’urbanizzazione, la cementificazione, l’immigrazione, nuove dinamiche, anche globali, hanno trasformato il volto di molte zone…

La battaglia contro la scomparsa delle comunità originarie si scontra con la necessità di apertura a nuove visioni.
Non vogliamo abbandonarci alla nostalgia.
Vogliamo conservare la memoria, per non dimenticare.
Dal ricordo sorgeranno nuove opportunità/idee.
Salite con noi alla favolosa osmizza e accompagnateci nel viaggio dal passato al futuro attraverso il presente!

Povezuje/Modera: Ilija Ota
Prirejajo/A cura di: mladi člani društev ZSKD in Pokrajinskega odbora ZSKD za Tržaško/Giovani soci della ZSKD e del Comitato provinciale triestino della ZSKD v sodelovanju z/in collaborazione con Ad Formandum

GORICA/GORIZIA

Četrtek/Giovedì, 7. 9. 2023, ob/alle 20.00
KB Center – notranje dvorišče/cortile interno, Korzo/Corso Verdi, 51
Literarni aperitiv/Aperitivo d’autore
Večer bo potekal v znamenju medkulturnosti: prepletale se bodo slovenska in beneška, italijanska ter furlanska beseda, ki bodo z glasbo tvorile pisano celoto.
La serata si svolgerà nel segno dell’interculturalità: si intrecceranno testi in sloveno e nel dialetto della Benecia, in italiano e friulano, amalgamati armoniosamente attraverso intermezzi musicali.
Sodelujejo/Partecipano: Andreina Trusgnach, David Bandelj, Matej Gruden, Matej Tratnik, Anja Mugerli, Liam Calabrese, Alan Fraia, Veronika Furlan, Fiorella Frandolic, Raffaele Serafini.
Glasbeno pevski utrinki/Intermezzi: pevke/voci Martina Feri in njene gojenke z Glasbene matice/Martina Feri e le sue allieve della Glasbena matica Giulia Sartori, Tina Bolko, Andreja Saksida, Nina Vrabec.
Vodi/Conduce: Slavica Radinja
Aperitiv/ All’inizio dell’incontro verrà offerto l’aperitivo
V primeru slabega vremena bo dogodek v Kulturnem domu, Ul. Brass 20/In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Kulturni dom, Via Brass 20.

——————————————————————————————————————————————————————————————

PETEK, 15. SEPTEMBRA 2023
VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023

9.00-13.00
Program za šole
Programma per le scuole

– Medkulturne igre/Giochi interculturali
– Fotoorientacija po slovenskem Trstu/Foto-orienteering attraverso la Trieste slovena
– Družbene, kulturne in zgodovinske značilnosti Slovenk in Slovencev v Italiji z Zairo Vidau in Štefanom Čokom/Peculiarità sociali, culturali e storiche delle slovene e degli sloveni in Italia con Zaira Vidau e Štefan Čok
– Vodeni ogledi slovenskega Trsta/Visite guidate alla Trieste slovena
– Vodeni ogledi razstav/Visite guidate alle mostre
– Študijske priložnosti v Sloveniji za zamejske dijake in bodoče študente/Opportunità di studio in Slovenia per studenti medi e aspiranti universitari che attualmente frequentano le scuole slovene in Italia
– Sloquest (v slovenskem jeziku / in lingua slovena)

Prirejajo/A cura di: Slovenski raziskovalni inštitut/Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI), Slovenski taborniki v Italiji/Scouts sloveni in Italia Rod modrega vala, Slovenska zamejska skavtska organizacija/Organizzazione degli scouts sloveni in Italia, Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Klub zamejskih študentov, vodiči/guide Franko Kanzian, Tanja Spacal, Malina Tedeschi

Gledališče/Teatro Miela
Obuta mačka
Nastopa/Si esibisce: Otroška skupina/Gruppo teatrale giovanile SDD Jaka Štoka
Priredba in režija/Adattamento e regia: Nicole Starc

Čudežna srajca dopetajca
Avtor/Autore: Leopold Suhodolčan
Nastopa/Si esibisce: Mladinska gledališka skupina/Gruppo teatrale giovanile SKD Slavko Škamperle
Režija/Regia: Gregor Geč

Deva iz Devina na odrskih deskah
Duina di Duino in scena
Dramatizacija risoromana Marka Kravosa in Jurija Devetaka
Messa in scena della graphic novel di Marko Kravos e Jurij Devetak
Nastopa/Si esibisce: Gledališka skupina Krilati oreh licejskega pola Trubar – Gregorčič iz Gorice/Gruppo teatrale Krilati oreh del polo liceale Trubar – Gregorčič di Gorizia
Režija/Regia: Tjaša Ruzzier
Prireja/A cura di: Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina 

10.00
TS360 – Tržaško knjižno središče/Centro Triestino del Libro, Trg/P.zza Oberdan
Odprtje razstave/Inaugurazione della mostra S čutili skozi letne čase
Prireja/A cura di: Sklad/Associazione Sklad Mitja Čuk

11.00
Studio D
Vodita/Conducono: Živa Pahor, Elena Leghissa
Prireja/A cura di: RAI Furlanija-Julijska krajina – slovenski program/RAI Friuli-Venezia Giulia – programma in lingua slovena

15.00
Dvorana/Sala Bobi Bazlen
Z razvojem osebnih potencialov in vizijo do uspeha
Sviluppo del potenziale e della visione personali per il successo
(v slovenščini/in sloveno)
Na predavanju bomo spregovorili o tem, kako naša osebnost, bolj kot znanje in veščine, vpliva na uspeh v osebnem in poklicnem življenju. Odkrili bomo, kako pomembno je razvijati svoj potencial in živeti svoje poslanstvo, obravnavali bomo oblikovanje osebne vizije za doseganje ciljev ter poudarili moč pozitivnih misli in navad za uspeh.
Durante il seminario si esplorerà come sia la nostra personalità, più delle nostre conoscenze e abilità, a influenzare il nostro successo nella vita personale e professionale. Tale successo si basa sulla nostra capacità di assumerci la piena responsabilità sulla nostra vita, di fissare una chiara visione e obiettivi ambiziosi da raggiungere con coraggio.
Predavateljica/Relatrice: Mateja Milost (direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici/direttrice della società di consulenza Fimago e docente presso l’Università di Nova Gorica)
Prireja/A cura di: Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione Regionale Economica Slovena

15.00
Morski val
Vodita/Conducono: Tamara Stanese, Katerina Pertot
Prireja/A cura di: RAI Furlanija-Julijska krajina – slovenski program/RAI Friuli-Venezia Giulia – programma in lingua slovena

15.00 in/e 16.00
Voden ogled Vurnikove kapele
Visita guidata alla cappella vescovile, progettata da Ivan Vurnik
Prijave na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 14.00 oz. do zapolnitve mest (20)
Iscrizione obbligatoria al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) o presso l’infopoint entro le 14.00 o fino ad esaurimento posti (20)
Ob 15.00 voden ogled v slovenskem jeziku
Alle 16.00 visita guidata in lingua italiana
Vodička/Guida: Erika Bezin

15.45
Kratkometražni filmi
Cortometraggi
Slovenci v Kanalski dolini/Gli sloveni nella Val Canale
(v slovenščini/in sloveno)
Režija/Regia: Mateja Cuznar Zadnik, Matjaž Podlipnik
Realizacija/Realizzazione: Zavod za izobraževanje ter interpretacijo naravne in kulturne dediščine SiKult ob sodelovanju/in collaborazione con ATM TV Kranjska Gora in/e SKS Planika Kanalska dolina/Centro culturale sloveno Stella alpina
2022

Sveti Jakob je naš/San Giacomo xe nostra
Avtor/Autore: Matjaž Manček
Mentor/Mentore: Tomaž Pavkovič
2023

Stoj!
Režija/Regia: Giulio de Paolis
2019

17.30
Poklon Alojzu Rebuli
Omaggio ad Alojz Rebula
Predstavitev literarnega opusa Alojza Rebule skozi pogled uglednih osebnosti tržaškega kulturnega sveta
Presentazione dell’opera letteraria di Alojz Rebula attraverso l’interpretazione di personalità di spicco del mondo culturale di Trieste
Sodelujejo/Intervengono: Cristina Benussi, Martina Clerici, Paolo Quazzolo, Tatjana Rojc
Moderator/Moderatore: Marco Menato
Prireja/A cura di: Marco Menato, Elena Cerkvenič Grill, CIF-Centro italiano femminile di Trieste

19.00
Gledališče/Teatro Miela
Corretto Žganje
Pričevanja o prehajanju in tihotapljenju/Racconti di sconfinamenti e contrabbandi
V okviru projekta/Nell’ambito del progetto Radio Tihotapci
Gledališča predstava Marte Riservato/Spettacolo teatrale di e con Marta Riservato
Performans s projekcijami/Performance live di proiezioni: Anna Givani/The Bloom Machine
Glasbeni vložki/Interventi musicali: Renato Rinaldi
Zbirka pričevanj/Raccolta testimonianze: Dora Ciccone, Vida Rucli, Aljaž Škrlep
Prirejata/A cura di: KD Ivan Trinko s podporo Avtonomne dežele FJK/con il contributo della Regione Autonoma FVG

20.30
Dobrodošel Slofest – V sanjah ni pravil
Benvenuto Slofest – Non hanno regole i sogni
Slovenske pesnice v Italiji
Poetesse slovene in Italia
Violoncelli Itineranti: Andrejka Možina (izvirne skladbe, violončelo in petje/musica originale, violoncello e canto), Irene Ferro-Casagrande (violončelo/violoncello), Carla Scandura (violončelo/violoncello), Patrizia Jurinčič Finžgar (avtorica scenarija in igralka/autrice sceneggiatura e attrice)

——————————————————————————————————————————————————————————————

SOBOTA, 16. SEPTEMBRA 2023
SABATO 16 SETTEMBRE 2023

9.30
Sloquest, orientacija po zanimivih tržaških kotičkih/Sloquest, orienteering sulle tracce della Trieste nascosta
(v slovenskem jeziku / in lingua slovena)
Igra na prostem, pri kateri udeleženci sledijo namigom in iščejo tudi manj znane kotičke mestnega središča, odkrivajo Trst iz nove perspektive, raziskujejo zanimive lokacije, rešujejo uganke in vprašanja ter tako spoznavajo zgodovino mesta, osebnosti iz svetovne zgodovine in književnosti, ki so povezane s Trstom, ter slovensko prisotnost v njem.
Un gioco all’aperto nel quale i partecipanti seguiranno indizi e tracce esplorando anche gli angoli meno conosciuti del centro cittadino, risolvendo indovinelli e rispondendo a domande. In questo modo avranno la possibilità di scoprire la storia della città, dei personaggi storici ad essa legati e della sua componente slovena in una nuova prospettiva.
Zbirališče pri vhodu v naselje Slofest. Za mlade, družine in odrasle: ekipe (od 3 do 6 članov) naj se prijavijo na promo@knjiznica.it ali na št. (+39) 040635629 do četrtka, 14. 9., do 18.00.
Punto di ritrovo all’entrata del villaggio Slofest. Per giovani, famiglie e adulti: iscrizioni di gruppo (dalle 3 alle 6 persone) all’indirizzo promo@knjiznica.it oppure al n. (+39)  040635629 entro le 18.00 di giovedì 14. 9.
Prireja/A cura di: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi

10.00
Trg/Largo Panfili
Voden ogled evangeličansko-luteranske cerkve
Visita guidata alla chiesa evangelica luterana
Obvezna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 9.00
Iscrizione obbligatoria al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) o presso l’infopoint entro le 9.00
Vodička/Guida: Christine Fettig

10.00
Ko vsi mislimo enako, nihče ne razmišlja: Diego Fusaro v pogovoru z Jernejem Ščekom
Quando tutti pensano il medesimo, nessuno sta pensando: Diego Fusaro conversa con Jernej Šček
Ob predstavitvi knjige Kavarna Italija, izbora intervjujev z italijanskimi misleci, ki so izšli v Sobotni prilogi časopisa Delo med leti 2020 in 2023
In occasione dell’uscita del libro Kavarna Italija (Caffè Italia), una serie di interviste a intellettuali italiani, pubblicate dal quotidiano sloveno Delo negli anni 2020 – 2023
Prirejata/A cura di: Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina, Zveza slovenskih kulturnih društev ETS
Kavo ponuja/Il caffè è offerto da Primo Aroma

10.30
Sprehod z Žigo in Isabello
Passeggiata con Žiga e Isabella
(v slovenščini/in lingua slovena)
Baron Žiga Zois (Danijel Malalan) in plemkinja Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) bosta otrokom pripovedovala živahne zgodbe po motivih knjige Eveline Umek Sprehod z baronom o slovenski prisotnosti v mestu in zanimive drobce iz tržaške zgodovine. Začetek krajšega sprehoda na Velikem trgu pri Vodnjaku štirih celin, zaključek na pomolu sv. Karla (Audace).
Storie divertenti sulla presenza slovena in città e aneddoti interessanti sulla storia di Trieste raccontati dal barone Žiga Zois (Danijel Malalan) e dalla nobildonna Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) tratte dal libro di Evelina Umek Sprehod z baronom (Passeggiata col barone). La passeggiata avrà inizio presso la Fontana dei Quattro Continenti in Piazza Unità e terminerà sul Molo Audace.
Za osnovnošolske in starejše otroke v spremstvu staršev – do 25 otrok. Obvezna prijava na mladinskioddelek@knjiznica.it ali na št. (+39) 0409896153 do četrtka, 14. 9., do 18.00 ali na stojnici SSG v času Slofesta do zapolnitve mest.
Evento per bambini accompagnati dai genitori – fino a un massimo di 25 bambini.
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla mail mladinskioddelek@knjiznica.it o al n. (+39) 0409896153 entro le 18.00 di giovedì 14. 9. o presso lo stand dello Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno durante lo Slofest.
Prirejata/A cura di: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno

11.00
Zanimiva petstoletnica
Un quinto centenario interessante
Dokončna vrnitev škofa Petra Bonoma z Dunaja v Trst, njegova nova palača (v sedanji Ulici na Grad) in bližajoči se prihod mladega Primoža Trubarja v naše mesto. Teklo je leto 1523.
Il ritorno definitivo del vescovo Pietro Bonomo da Vienna a Trieste, il suo nuovo palazzo (nell’odierna Via del Castello) e l’imminente arrivo nella nostra città del giovane Primož Trubar. Correva l’anno 1523.
Predstavitev/Presentazione: Marta Ivašič
Prireja/A cura di: Slovenski klub

12.00
Kriminalmania, aperitiv s kriminalko
Kriminalmania, aperitivo in giallo
Pridružite se nam na posebnem aperitivu, kjer se bosta srečala dva izjemna in priznana mojstra kriminalk, Tadej Golob in Pierluigi Porazzi. V središču pogovora bosta njuni novi knjigi, Porazzijeva Ritratti di morte in Golobov prevod Dove nuotano i pesci gatto (Jezero). Avtorja bosta razkrila skrivnosti pisanja kriminalk, podala izkušnje o tem, kako ujeti zločince na straneh napetih romanov in kako pritegniti bralce. Dogodek bo tudi priložnost, da odkrijemo razlike in podobnosti med slovenskimi in italijanskimi kriminalkami.
Unisciti a noi per un aperitivo speciale, in cui si incontreranno due maestri del crimine, Tadej Golob e Pierluigi Porazzi. Al centro della conversazione ci saranno i loro nuovi libri Ritratti di morte di Porazzi e la traduzione di Dove nuotano i pesci gatto (Jezero) di Golob. I due autori sveleranno alcuni segreti della scrittura di romanzi gialli, condividendo esperienze su come creare momenti di suspense e catturare l’attenzione dei lettori. L’evento sarà anche l’occasione per scoprire differenze e somiglianze tra i gialli sloveni e quelli italiani.
Moderatorka/Moderatrice: Eva Ciuk
Prireja/A cura di: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli studi
Aperitiv ponuja/L’aperitivo è offerto da: Ad Formandum

14.30
Vodeni ogledi slovenskega Trsta
Visite guidate alla Trieste slovena
Obvezna predhodna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 13.30 oz. do zapolnitve mest (25)
Iscrizioni obbligatorie al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) o presso l’infopoint entro le 13.30 o fino ad esaurimento posti (25)
Vodita/Guide: Franko Kanzian, Carlo Mezgec

15.00
Bumerang
Vodijo/Con: Jari Jarc, Matej Nadlišek, Katerina Pertot
Prireja/A cura di: RAI Furlanija-Julijska krajina – slovenski program/RAI Friuli-Venezia Giulia – programma in lingua slovena

15.30
Grčija v mestu! Voden ogled po sledeh grško-pravoslavne skupnosti v Trstu
La Grecia in città! Visita guidata alla scoperta della comunità greco-orientale di Trieste
Obvezna predhodna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 14.30 oz. do zapolnitve mest (25)
Iscrizioni obbligatorie al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) o presso l’infopoint entro le 14.30 ovvero fino ad esaurimento posti (25)
Vodička/Guida: Maria Kassotaki

15.00
Mladinski popoldan
Pomeriggio dedicato ai giovani
OPZ/Coro di voci bianche Vasilij Mirk
Vodi/Dirige: Andreja Štucin Cergol
Mali tamburaši SKD France Prešeren iz Boljunca/Piccoli mandolinisti dell’associazione culturale SKD France Prešeren di Bagnoli della Rosandra
Vodi/Dirige: Aljoša Saksida
Glasbeni animirani film/Cartone animato musicale Povodni mož
Prireja/A cura della: Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini
Predstavitev zbirke Rezijanske pravljice/Presentazione della raccola Fiabe resiane
Prirejata/A cura di: Muzej rezijanskih ljudi/Museo della gente della Val Resia, Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina
Deva iz Devina na odrskih deskah/Duina di Duino in scena
Dramatizacija risoromana Marka Kravosa in Jurija Devetaka
Messa in scena della graphic novel di Marko Kravos e Jurij Devetak
Nastopajo/Si esibiscono: Gledališka skupina Krilati oreh licejskega pola Trubar – Gregorčič iz Gorice/Gruppo teatrale Krilati oreh del polo liceale Trubar – Gregorčič di Gorizia
Režija/Regia: Tjaša Ruzzier
Prireja/A cura di: Založništvo tržaškega tiska/Editoriale Stampa Triestina
Plesna skupina/Gruppo di ballo Go-Breakers SKALA
Mentor/Mentore: Edi Činej

17.00
Naši azzurri
I nostri Azzurri
Srečanje s slovenskimi športniki, ki so tekmovali za italijansko državno reprezentanco Incontro con gli atleti sloveni che hanno gareggiato per la nazionale italiana
Vodita/Conducono: Evgen Ban, Nicole Rende
Nastopajo/Con la partecipazione di: One shot
Prireja/A cura di: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji/Associazione delle Società Sportive Slovene in Italia

18.00
Razpršeni zborovski nastopi ob Kanalu
Esibizioni corali diffuse lungo il Canale
Nastopajo/Si esibiscono: zbori ZSKD in gostje/cori della ZSKD e cori ospiti

19.00
Nagrada Cergoly
Premio Cergoly
Klub tržaških touristov bo tudi letos podelil Nagrado Cergoly mladim do 35. leta starosti za njihovo raziskovalno, literarno, pesniško ali drugačno delo, ki obravnava nadnacionalni, večkulturni in večjezični značaj Trsta ter njegove okolice.
Il CTT Club Touristi Triestini organizza anche quest’anno la manifestazione Premio Cergoly, aperto ai partecipanti sotto i 35 anni, che hanno prodotto un lavoro di carattere scientifico, letterario o artistico riguardante temi sovranazionali, multiculturali e plurilinguistici dell’area di Trieste e suoi dintorni.
Prireja/A cura di: Club Touristi Triestini
Pokrovitelji/Patrocinanti: Novinarski krožek Trst/Circolo della stampa di Trieste, Tržaška židovska skupnost/Comunità ebraica di Trieste, Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione culturale economica slovena, Evangeličansko-luteranska skupnost/Comunità evangelica luterana, Hrvatska zajednica u Trstu/Comunità croata di Trieste, Klub trije narodi v Celovcu/Club tre Popoli di Klagenfurt/Celovec

20.00
Premejevaje
Sconfinarrando
Literarni portret edinstvene usode ljudi, narodov, kultur, jezikov, držav v stiku prek štirinajstih slovenskih in italijanskih leposlovnih besedovanj o meji in obmejnosti, zlasti o sobivanju Slovencev in Italijanov na skupni, večkulturni jadranski zemlji v srcu Evrope.
Lo spettacolo campisce a tratti bilingui il quadro del particolare destino di frontiera vissuto da persone, popoli, culture, lingue o stati contigui attraverso quattordici brani di letteratura italiana e slovena ispirati ai temi del confine, della »frontieritudine«, della convivenza, soprattutto tra italiani e sloveni, nelle comuni, multiculturali terre adriatiche del cuore d’Europa.
Avtor/Autore: Miran Košuta
Režija/Regia: Lino Marrazzo
Nastopajo/Con: Miran Košuta, Ariella Reggio, Nikla Petruška Panizon, Ivan Zerbinati, Danijel Malalan
Prireja/A cura di: Slovensko stalno gledališče/Teatro stabile sloveno, Gledališče/Teatro Miela Bonawentura, Gledališče/Teatro La Contrada

21.00
Slomusic
Večer z glasbeniki iz Benečije, z Goriškega in s Tržaškega
Serata coi musicisti beneciani, goriziani e triestini

——————————————————————————————————————————————————————————————

NEDELJA, 17. SEPTEMBRA 2023
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023

8.00
Cerkev sv. Antona Novega/Chiesa di Sant’Antonio Nuovo
Sv. maša
Santa messa
Sodeluje/Collabora: Združeni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta/Coro riunito dell’Associazione dei cori parrocchiali sloveni di Trieste

8.30
Po nekdanjih poteh z vzhodne planote v Trst
Dall’altipiano est a Trieste attraversando antichi sentieri
Zbirališče pri kalu v Bazovici, sledi pohod po poteh, po katerih so nekoč prevažali v mesto led, mleko, povrtnine, les …
Ritrovo presso lo stagno di Basovizza, si procede per sentieri usati per rifornire la città di ghiaccio, latte, ortaggi, legna, …
Obvezna prijava do petka, 15. 9., na slofest@zskd.eu ali na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp)
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 15 settembre all’indirizzo slofest@zskd.eu o al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp)
Prireja/Organizzato da: Slovensko planinsko društvo Trst/Associazione Alpina Slovena di Trieste

8.45
Sprehod po sledeh srbske pravoslavne skupnosti v Trstu
Passeggiata per i luoghi della comunità serbo-ortodossa di Trieste
Obvezna predhodna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 8.30 oz. do zapolnitve mest (25)
Iscrizioni obbligatorie al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) o presso l’infopoint entro le 8.30 ovvero fino ad esaurimento posti (25)
Vodička/Guida: Danica Krstić

9.30
Literarni opus Marka Kravosa
L’opus letterario di Marko Kravos
Sodelujeta/Con: Marko Kravos, Gianluca Paciucci
Prireja/A cura di: Slovensko slavistično društvo Trst-Gorica-Videm/Associazione degli Slavisti di Trieste-Gorizia-Udine

10.30
Evangeličansko-luteranska cerkev/Chiesa evangelica luterana
Bogoslužje v slovenskem jeziku
Culto in lingua slovena
S pastorjem Aleksandrom Ernišo Evangeličanske cerkve v Sloveniji
Col pastore Aleksander Erniša della Chiesa Evangelica in Slovenia

10.30
Predstavitev knjige Vladimir Martelanc – Članki in pisma
Presentazione del volume Vladimir Martelanc – Članki in pisma
Literarno-kritične in politične spise tržaškega prijatelja Srečka Kosovela
in sodelavca Antonia Gramscija bosta predstavila sourednika zbornika
odgovorna urednica ljubljanske založbe /*cf Amelia Kraigher in Ravel Kodrič.
S svojo navzočnostjo in s svojim prispevkom bo predstavitev počastil prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.
L’opera saggistica critico-letteraria e politica dell’amico triestino del poeta Srečko Kosovel
nonché stretto collaboratore di Antonio Gramsci verrà presentata dai curatori del volume, Amelia Kraigher, redattrice responsabile della casa editrice /*cf di Ljubljana, e Ravel Kodrič.
La presentazione del volume sarà onorata dalla presenza e dal contributo del primo Presidente della Repubblica di Slovenia Milan Kučan.
Prireja/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS

11.00
Sprehod z Žigo in Isabello
Passeggiata con Žiga e Isabella
(v italijanščini/in lingua italiana)
Baron Žiga Zois (Danijel Malalan) in plemkinja Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) bosta otrokom pripovedovala živahne zgodbe po motivih knjige Eveline Umek Sprehod z baronom o slovenski prisotnosti v mestu in zanimive drobce iz tržaške zgodovine. Začetek krajšega sprehoda na Velikem trgu pri Vodnjaku štirih celin, zaključek na pomolu sv. Karla (Audace).
Storie divertenti sulla presenza slovena in città e aneddoti interessanti sulla storia di Trieste raccontati dal barone Žiga Zois (Danijel Malalan) e dalla nobildonna Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) tratte dal libro di Evelina Umek Sprehod z baronom (Passeggiata col barone). La passeggiata avrà inizio presso la Fontana dei Quattro Continenti in Piazza Unità terminando sul Molo Audace.
Za osnovnošolske in starejše otroke v spremstvu staršev – do 25 otrok. Obvezna prijava na mladinskioddelek@knjiznica.it ali na št. (+39) 0409896153 do četrtka, 14. 9., do 18.00 ali na stojnici SSG v času Slofesta do zapolnitve mest.
Evento per bambini accompagnati dai genitori fino a un massimo di 25 bambini.
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla mail mladinskioddelek@knjiznica.it o al n. (+39) 0409896153 entro le 18.00 di giovedì 14. 9. o presso lo stand dello Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno durante lo Slofest
Prirejata/A cura di: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli, Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno

12.00
Meja identitete
Il confine dell’identità
Gost/Ospite: radijski voditelj in psiholog/conduttore radiofonico e psicologo Massimo Cirri
Z njim se bo pogovarjal/Con lui converserà: Martin Lissiach
Prireja/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS

13.00
Sprehod z Žigo in Isabello
Passeggiata con Žiga e Isabella
(v slovenščini/ in lingua slovena)
Baron Žiga Zois (Danijel Malalan) in plemkinja Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) bosta otrokom pripovedovala živahne zgodbe po motivih knjige Eveline Umek Sprehod z baronom o slovenski prisotnosti v mestu in zanimive drobce iz tržaške zgodovine. Začetek krajšega sprehoda na Velikem trgu pri Vodnjaku štirih celin, zaključek na pomolu sv. Karla (Audace).
Storie divertenti sulla presenza slovena in città e aneddoti interessanti sulla storia di Trieste raccontati dal barone Žiga Zois (Danijel Malalan) e dalla nobildonna Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) tratte dal libro di Evelina Umek Sprehod z baronom (Passeggiata col barone). La passeggiata avrà inizio presso la Fontana dei Quattro Continenti in Piazza Unità terminando sul Molo Audace.
Za osnovnošolske in starejše otroke v spremstvu staršev – do 25 otrok. Obvezna prijava na mladinskioddelek@knjiznica.it ali na št. (+39) 0409896153 do četrtka, 14. 9., do 18.00 ali na stojnici SSG v času Slofesta do zapolnitve mest.
Evento per bambini accompagnati da genitori fino a un massimo di 25 bambini.
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla mail mladinskioddelek@knjiznica.it o al n. (+39) 0409896153 entro le 18.00 di giovedì 14. 9. o presso lo stand dello Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno durante lo Slofest
Prirejata/A cura di: Narodna in študijska knjižnica/Biblioteca nazionale slovena e degli, Slovensko stalno gledališče/Teatro Stabile Sloveno

14.30
Vodeni ogledi slovenskega Trsta
Visite guidate alla Trieste slovena
Obvezna predhodna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 13.30 oz. do zapolnitve mest (25)
Iscrizioni obbligatorie al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le 13.30 ovvero fino ad esaurimento posti (25)
Vodita/Guide: Malina Tedeschi, Tanja Spacal

15.30
Škedenjska ženska
La donna di Servola
Predstavitev projekta dramatizacije zbirke novel Marghet Mazzoni, ki je nastala v sodelovanju z Rai Radio Trst A in Radijskim odrom
Presentazione del progetto della drammatizzazione radiofonica della raccolta delle novelle di Marghet Mazzoni, nato in collaborazione con Rai Radio Ts A e Radijski oder
Prireja/A cura di: Škedenjsko kulturno društvo/Museo Etnografico di Servola

16.30
Novi Tržačani
I nuovi triestini
Novinarka Poljanka Dolhar se bo pogovarjala z novimi Tržačani, ki so se iz Slovenije preselili v Trst.
La giornalista Poljanka Dolhar converserà con i nuovi triestini che si sono trasferiti a Trieste dalla Slovenia.
Prirejata/A cura di: Slovenska kulturno-gospodarska zveza/Unione Culturale Economica Slovena, Svet slovenskih organizacij/Confederazione delle Organizzazioni Slovene v sodelovanju s Primorskim dnevnikom/in collaborazione col Primorski dnevnik

17.30 in/e 18.30
Sprehod po Kanalu
Passeggiata lungo il Canale
Obvezna predhodna prijava na št. (+39) 3497068110 (tudi WhatsApp) ali na info točki do 16.30 oz. do zapolnitve mest (25)
Iscrizioni obbligatorie al n. (+39) 3497068110 (anche WhatsApp) presso l’infopoint entro le entro le 16.30 ovvero fino ad esaurimento posti (25)
Ob 17.30 voden ogled v slovenskem jeziku
Alle 18.30 visita guidata in lingua italiana
Vodička/Guida: Erika Bezin

18.00
Naše (z)godbe
Taka banda
Nastopajo/Si esibiscono: Mladinski pihalni orkester/Orchestra giovanile a fiati Skupaj … z’gud’mo in/e združene godbe članice ZSKD/complessi bandistici affiliati alla ZSKD

——————————————————————————————————————————————————————————————

SPREMLJEVALNI PROGRAM
EVENTI COLLATERALI

Trg sv. Antona Novega/Piazza Sant’Antonio Nuovo
Naselje Slofest
Villaggio Slofest
Slovenske ustanove v Italiji se predstavljajo/Le istituzioni slovene in Italia si presentano
Urnik/Orario: od/dal 15. 9. do/al 17. 9. – 9.00-21.00

Trg/Piazza Piccola 2, dvorana/sala Umberto Veruda
Razstava/Mostra
Slo Graphic Design
Načrt postavitve/Progetto di allestimento: Sandi Renko
Prirejata/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, Kulturno društvo za umetnost/Associazione per l’arte KONS
Urnik/Orario:
od/dal 6.9. do/al 14.9.2023: 10.00-13.00, 17.00-20.00
od/dal 15.9. do/al 17.9.2023: 10.00-20.00

Narodni dom, Ul./via Filzi 14
Razstava/Mostra
Boris Pahor (1913-2022)
Prirejata/A cura di: Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, Zadruga Kulturni dom Prosek – Kontovel-Knjižnica Borisa Pahorja
Urnik/Orario: 10.00-18.00

Narodni dom, Ul./via Filzi 14
Multimedijska točka/Punto multimediale STIK
Urnik/Orario: 10.00-18.00

TS360 – Tržaško knjižno središče/Centro Triestino del Libro, Trg/P.zza Oberdan
Razstava/Mostra
S čutili skozi letne čase
Razstava bo odprta do/La mostra rimarrà aperta fino al 30. 09. 2023
Urnik/Orario: od torka do sobote/da martedì a sabato: 8.30-13.00, 15.30-19.00
Prireja/A cura di: Sklad/Associazione Sklad Mitja Čuk

——————————————————————————————————————————————————————————————

POFESTIVALSKI DOGODKI
EVENTI CONCLUSIVI

Trst – Trieste

Petek/Venerdì, 29. 9. 2023, ob/alle 17.00
Konservatorij/Conservatorio Giuseppe Tartini, Ul./via Ghega 12
Odprtje razstave/Inaugurazione della mostra
Ubald Vrabec: njegova glasba, njegov čas
Ubald Vrabec: la sua musica, il suo tempo
Avtorji/Autori: Gabriela Caharija, Štefan Čok, Gorazd Bajc
Razstava bo odprta do/La mostra rimarrà aperta fino al 13. 10. 2023
Urnik/Orario: od ponedeljka do petka/da lunedì a venerdì: 8.30-20.30, sobota/sabato: 8.30-17.30
Prirejata/A cura di: Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice/Sezione storia ed etnografia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi in/e Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta/Università di Maribor, Facoltà di lettere e filosofia

10.-12. 11. 2023
Kulturni dom, Ul./via Petronio 4
Klavirski dnevi Trst 2023
(EPTA-European Piano Teachers Association)
Glasbena manifestacija je že dvaindvajset let namenjena profesorjem klavirja iz Slovenije in zamejstva. Dogodek bodo obogatila predavanja mednarodno priznanih predavateljev, predstavitve novih klavirskih zbirk, nastopi učencev glasbenih šol in koncert, na katerem bo nastopil tržaški pianist Lorenzo Cossi.
L’evento musicale si dedica già da ventidue anni agli insegnanti di pianoforte provenienti dalla Slovenia e dall’estero. L’evento sarà arricchito da interventi di docenti di fama internazionale, presentazioni di nuove collezioni pianistiche, esibizioni degli studenti delle scuole di musica e dal concerto del pianista triestino Lorenzo Cossi.
Prireja/A cura di: Glasbena matica FJK pod okriljem/in collaborazione con Društvo klavirskih pedagogov Slovenije (EPTA Slovenija)

Četrtek/Giovedì, 7. 9. 2023, ob/alle 20.00
Gorica – Gorizia
Dvorišče KB Center, Korzo Verdi, 51/Giardino KB Center, Corso Verdi, 51
Literarni aperitiv
Aperitivo d’autore
Večer bo potekal v znamenju medkulturnosti: prepletale se bodo slovenska in beneška, italijanska ter furlanska beseda, ki bodo z glasbo tvorile pisano celoto.
Sodelujejo/partecipano: Andreina Trusgnach, David Bandelj, Matej Gruden, Matej Tratnik, Anja Mugerli, Liam Calabrese, Alan Fraia in Veronika Furlan, Fiorella Frandolic in Raffaele Serafini.
Glasbeno pevski utrinki/Intermezzi musicali: pevka Martina Feri in njene gojenke iz Glasbene matice/la cantante Martina Feri e le allieve della Glasbena matica
Moderatorka / moderatore: prof. Slavica Radinja
Aperitiv z briško kapljico / Aperitivo con i vini del Collio
V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal v Kulturnem domu. / In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Kulturni dom.

Datum še ni določen / Data da definirsi, 2023
Gorica/Gorizia
Corretto žganje
Corretto žganje
Iz projekta / Dal progetto: Radio Tihotapci
Gledališki monolog Marte Riservato, ki je nastal na podlagi pričevanj o meji in tihotapstvu.
Monologo teatrale di Marta Riservato ispirato a testimonianze sul confine e sul contrabbando.
Organizator / Organizzato da: KD Ivan Trinko / Associazione culturale Ivan Trinko

Poletje v šklocu
L’estate in un click
Nagradni fotografski natečaj na temo ‘Moje poletje’

Concorso fotografico a tema ‘La mia estate’
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/poletje-v-sklocu-2023-kd-briski-gric-fotoklub-skupina-75/
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Skupina 75 

Sobota / Sabato, 9. 9. 2023, ob / alle 20.00
Trst / Trieste
Mala dvorana SSG / Ridotto del Teatro stabile sloveno

Kaplja soli
Goccia di sale
Avtor poezij / Autore delle poesie: Edelman Jurinčič
Glasba / Musica: Andrejka Možina
Scenarij / Sceneggiatura: Patrizia Jurinčič Finžgar
Kitarist / Chitarrista: Janoš Jurinčič

Avtorski projekt tržaške igralke in režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar raziskuje dimenzijo človekove arhetipske povezave z naravo, pomen obredov, hkrati vzpostavlja povezave s primorskim teritorijem in na poseben način z morjem. Na osnovi verzov istrskega pesnika Edelmana Jurinčiča, z izvirno glasbo Andrejke Možina in s sodelovanjem kitarista Janoša Jurinčiča se pripoved razvija skozi besedo in glasbo, povezuje starodavne mite različnih narodov in kultur, katerim je slana kaplja skupna tema, vzpostavlja prekinjene vezi med človekom in naravnim svetiščem, kateremu priprada.

Il progetto d’autore dell’attrice e regista triestina Patrizia Jurinčič Finžgar esplora l’archetipo del rapporto dell’uomo con la natura, il significato del rito, proponendo al tempo stesso collegamenti con il territorio del litorale adriatico e il tema del mare. Sulla base dei versi del poeta istriano Edelman Jurinčič, con le musiche originali di Andrejka Možina e la collaborazione del chitarrista Janoš Jurinčič il racconto scorre tra parole e musica, intreccia miti ancestrali appartenenti a diversi popoli e culture, seguendo l’elemento condiviso della goccia di sale e ripristinando il legame interrotto tra l’uomo e il tempio naturale al quale appartiene.
Organizator / Organizzato da: Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno

Datum ni še določen / Data da definirsi, 2023
Trst / Trieste

Trst / Trieste
Tečaj fotografiranja s telefončkom s prof. M. Richembergom
Fotografare con il cellulare: corso con il prof. M. Richemberg
Organizator / Organizzato da: Fotovideo Trst 80

Datum ni še določen / Data da definirsi, 2023
Trst / Trieste

Trst / Trieste
Druga predstavitev knjige Luči in Senze Azije Paola Magnanija
Seconda presentazione del libro di Paolo Magnani Luci e ombre dell’Asia
Organizator / Organizzato da: Fotovideo Trst 80

Julij / Luglio, 2023
Kanalska dolina / Val Canale

Kanalska dolina / Val Canale
Poletna delavnica slovenskega jezika za šoloobvezne otroke
Corso estivo di lingua slovena per bambini e ragazzi
Organizator / Organizzato da: SKS Planika (Kanalska dolina) / Centro culturale sloveno Stella Alpina (Val Canale)

Torek / Martedì, 25. 07. 2023, ob / alle 20.30
Kontovel / Contovello
Park miru
Mir ni samoumeven
Mir ni samoumeven
Vojni dnevnik – o romanu, o Ukrajini in o vojni, ki je lahko tudi naša vojna. Z avtorjem knjige Boštjanom Videmškom se bo pogovarjal Marko Marinčič. V primeru slabega vremena bo večer v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Diario di guerra – riguardo al romanzo, l’Ucraina e a una guerra che può essere anche la nostra. A conversare con l’autore Boštjan Videmšek sarà Marko Marinčič.
SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Ponedeljek / Lunedì, 24. 07. 2023, ob / alle 21.00
Trst / Trieste
Verdijev trg / Piazza Verdi
Koncert Etno Histeria World Orchestra
Concerto Etno Histeria World Orchestra
V sklopu Trieste Estate

Nell’ambito di Trieste Estate
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS 

Sobota / Sabato, 24. 06. 2023, ob / alle 10.00
Opčine / Opicina
Prosvetni dom
V knjigi skriti zaklad
Il tesoro del libro
Nastopa / Con: Zavod Enostavno prijatelji iz Ljubljane.
Otroška predstava za spodbujanje bralne kulture in domišljije. Pravljična vila otrokom pripoveduje pravljico o škratku Tinku Pobalinku. A ko obrne prvi list, Tinko skoči iz knjige in ne pusti, da Vila bere pravljice, saj trdi, da so pravljice dolgočasne. Ko pa Tinko začne nagovarjati otroke k delanju neumnosti, Vila prevzame stvari v svoje roke in v pravljično deželo skrije poseben zaklad, ki Tinka Pobalinka za vedno spremeni. Pravljična Vila nas nauči, da se v knjigah skrivajo največji zakladi vsega sveta.

Spettacolo per bambini in lingua slovena sull’amore per la lettura.
Organizator / Organizzato da: SKD Tabor / Associazione culturale slovena Tabor  

Petek / Venerdì, 23. 06. 2023, ob / alle 20.45
Ščedno – Števerjan / Ščedno – San Floriano del Collio
Kmetija Draga

Briške trcinke in prijatelji
Briške trcinke & friends

V kresni noči pevski pozdrav poletju z VS Briške trcinke, PO Dobrovo in Lejlo Juretič (kitara).
Serata estiva musicale con il gruppo vocale Briške trcinke, l’orchestra di fiati PO Dobrovo e la chitarrista Lejla Juretič.
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Kmetija Draga / Associazione culturale Briški grič, Kmetija Draga

Četrtek / Giovedì, 22. 6. 2023, ob / alle 21.00
Prosek / Prosecco

B’lanc / Area sagre B’lanc
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola
Concerto di Vlado Kreslin e Iztok Cergol
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola z domačimi gosti: nastopila bosta ŽPZ Prosek – Kontovel in OPZ Vasilij Mirk. V primeru dežja bo dogodek v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Concerto dei musicisti Vlado Kreslin e Iztok Cergol con la partecipazione del coro femminile ŽPZ Prosek – Kontovel e del coro di voci bianche OPZ Vasilij Mirk
Organizator / Organizzato da: SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Nedelja / Domenica, 18. 06. 2023, ob / alle 20.30
Križ / Santa Croce
Dom Albert Sirk / Teatro Albert Sirk
Kriška v’s’lica ‘Ma ka je t’ma’
Commedia musicale ‘Ma ka je t’ma’

Pevke zbora Kriške ribice so od leta 2020 zbirale material, da bi ustvarile veseloigro v kriškem narečju. Z intervjuji starejših Križanov so pridobile stare kriške pesmi in anekdote z namenom, da bi ovrednotile domače narečje in oživele stare vaške navade. S pomočjo dirigenta Aljoše Sakside, ki je uglasbil večino pesmi in umetnice ter pevke Pije Cah, ki si je zamislila besedila le-teh, je nastala kriška veselica.
Commedia musicale nel dialetto di Santa Croce.
Organizator / Organizzato da: SKD Vesna / Associazione culturale slovena Vesna  

Sobota / Sabato, 17. 06. 2023, ob / alle 20.30
Repen
Kraška hiša / Casa carsica
Četrt stoletja domačega petja
Concerto in occasione dei 25 anni del coro.
Koncert ob 25. obletnici Moškega pevskega zbora Kraški dom.

Concerto in occasione dei 25 anni del coro Kraški dom.Organizator / Organizzato da: KD Kraški dom / Associazione culturale KD Kraški dom 

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.30
Vrh / San Michele del Carso
Pohod / Passeggiata
Nočni kulturni pohod z glasbeno točko ‘Po sledeh vojne vihre’
Passeggiata notturna culturale e musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale
KD Danica prireja nočni pohod ob pogovoru s krajevnim zgodovinarjem Mitjo Jurnom. Sprehod bo krenil od športno kulturnega središča Danica do rovov na Brestovcu, kjer bo pohodnike sprejela ženska vokalna skupina Danica s pesmimi na temo prve svetovne vojne. Sledil bo povratek do vaškega središča postezah, ki jih je v lanskem poletju zajel silovit požar. V središču Danica bosta na razpolago tudi hrana in pijača.

Passeggiata musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena Danica  

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (Zgodbe iz kostanjevih gozdov in kratki filmi iz Kinoateljejevih delavnic)
Cinema all’aperto (Storie dai boschi di castagno e cortometraggi dei laboratori del Kinoatelje)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob 

Četrtek / Giovedì, 15. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (film Orkester in nastop PO Kras)
Cinema all’aperto (film L’Orchestra e concerto dell’orchestra di fiati PO Doberdob)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob

Četrtek / Giovedì, 15. 6. 2023, ob / alle 20.30
Prosek / Prosecco

Dvorišče sedeža Rajonskega sveta za Zahodni Kras / Cortile della sede della I Circoscrizione Altipiano Ovest
Magični koncert GD Prosek
Concerto magico del Complesso bandistico Prosek
Magično glasbeno popotovanje: godba vas bo popeljala v magični svet pravljic, čarovnij, Hollywooda …

Immergetevi in un magico viaggio musicale con la nostra banda: la magia delle favole, degli incantesimi, di Hollywood …
Organizator / Organizzato da: GD Prosek / Complesso bandistico Prosek

Sreda / Mercoledì, 14. 06. 2023, ob / alle 20.00
Barkovlje / Barcola
Ulica / Via Bonafata 6
Dobrodelno v poletje
Serata di beneficenza
Dobrodelni večer za pomoč ljudem v stiski zaradi poplav v Emiliji-Romanji, zaključni nastop ŽVS-Barkovlje (vodi Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violina in Marino Zobin – harmonika). Na sporedu bo tudi predstavitev knjige Šepet nevidnega morja. Avtorjem Dušanom Jelinčičem se bo pogovarjal Martin Poljšak.
Serata di beneficenza per le vittime delle inondazioni dell’Emilia Romagna. Saggio di fine anno del gruppo vocale femminile ŽVS Barkovlje (dir. Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violino e Marino Zobin – fisarmonica). Presentazione del libro »Šepet nevidnega morja« con l’autore Dušan Jelinčič.
Organizator / Organizzato da: SKD Barkovlje / Associazione culturale slovena Barkovlje 

Sobota / Sabato, 10. 06. 2023, ob / alle 20.30
Briščiki / Borgo grotta gigante
pri vodnjaku / presso il pozzo

Lepšega cajta na svetu ga ni
Lepšega cajta na svetu ga ni
Koncert ob 45. obletnici delovanja ženske pevske skupine Stu ledi – vezni tekst Vesna Guštin v sodelovanju s SKRD Dom Briščiki in pod pokroviteljstvom občine Zgonik. V slučaju slabega vremena bo dogodek v domu.
Il concerto in ocasione del 45° anniversario del gruppo vocale femminle Stu ledi – con Vesna Guštin in collaborazione SKRD Dom Briščiki. Con il patrocinio del comune di Sgonico. In caso di mal tempo l’evento si terra in sala.
Organizator / Organizzato da: STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki / Associazioni STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki.

 Četrtek / Giovedì, 8. 06. 2023, ob / alle 20.30
Vrh / San Michele del Carso
Kulturni dom Danica / Casa di Cultura Danica

Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …
Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …

Ženska pevska skupina Danica bo svojo bogato pevsko sezono zaključila s poletnim celovečernim koncertom na vrhovskem borjaču. V športno-kulturnem srediču Danica bo s petjem, glasbo in hudomušnimi prizori pozdravila vse, ki jim je skupno druženje ob slovenskih in tujih melodijah pri srcu.
Concerto del gruppo vocale femminile ŽVS Danica sotto la direzione di Jana Drasič.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena SKRD Danica
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-ko-krasevka-na-dopust-gre-in-s-pesmijo-pozdravi-vse-skrd-danica/

Sreda / Mercoledì, 7. 06. 2023, ob / alle 20.30
Števerjan / San Floriano al Collio
Kulturni dom na Bukovju / Casa di Cultura – Bukovje

Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Gledališko pevska predstava otroške skupine Oder mladih KD Briški grič po navdihu zbirke zgodb Stare briške pravce. Avtor besedila: Kristina Kamaladevi Mihelj.

Spettacolo musical – teatrale del gruppo Oder mladih KD Briški grič, ispirata alla raccolta di racconti Stare briške pravce. Autore del testo: Kristina Kamaladevi Mihelj.
Organizator / Organizzato da: Briški grič
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-najboljse-cesnje-so-tiste-ki-jih-delimo-briski-gric/

Torek / Martedì, 6. 06. 2023, ob / alle 20.00
Gabrje / Gabria
Na sedežu društva KD Skala / Presso la sede dell’associazione KD Skala

Zvezde na borjaču
Zvezde na borjaču

Festival mladinske ustvarjalnosti v sklopu Junijskih večerov Občine Sovodnje ob Soči. Nastopajo: breakdance skupine Skala V.I.P. in V.I.P. Koper, plesna skupina SKD Rdeča zvezda in solistke šole petja Damjane Golavšek.
Festival della creatività giovanile nell’ambito delle serate di giugno, organizzate dal Comune di Savogna d’Isonzo. Si esibiranno i gruppi breakdance Skala V.I.P. e V.I.P. Koper (Capodistria), il gruppo di danza SKD Rdeča zvezda e le soliste della scuola di canto di Damjana Golavšek.
Organizator / Organizzato da: KD Skala – Gabrje / Associazione culturale Skala – Gabria
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-zvezde-na-borjacu-kd-skala-gabrje/

Sobota / Sabato, 3. 6. 2023
Boljunec / Bagnoli della Rosandra
Občinsko gledališče France Prešeren / Teatro comunale France Prešeren

Oj Triglav moj dom
Oj Triglav moj dom
Gostovanje Akademske folklorne skupine F. Marolt. Skupina letos praznuje 75-letnico delovanja. Koreografije predstave vodijo od Porabja in Koroške čez Gorski Kotar in Čičerijo vse do Rezije in Tržaškega. Predstava vprizarja slovensko dediščino zunaj meja Slovenije.

Spettacolo di danza folkloristica del gruppo accademico folkloristico AFS F. Marolt. Il gruppo festeggia quest’anno il 75° di attività. Le coreografie condurranno lo spettatore in un viaggio attraverso il Porabje, la Carinzia, il Gorski Kotar, la Čičerija, fino ad arrivare in Val Resia e nei luoghi della provincia di Trieste, mettendo in scena uno spettacolo alla scoperta del patrimonio sloveno oltreconfine.
Organizator / Organizzato da: SKD Slavec / Associazione culturale slovena Slavec
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-oj-triglav-moj-dom/

Nedelja / Domenica, 21. 5. 2023, ob / alle 17.30
Nabrežina / Aurisina

Opuščeni kamnolom / Cava abbandonata
Koncert v opuščenem kamnolomu v Nabrežini
Concerto nella cava abbandonata di Aurisina
Koncert GD Nabrežina v izjemnem naravnem scenariju zapuščenega kamnoloma, kjer so delali in služili kruh naši dedje. Večer bodo sooblikovali gostje Aleksi Jercog & prijatelji, s sestavom glasbenikov iz treh dežel – iz Slovenije, Hrvaške in Slovenci iz Italije.

Concerto della Società bandistica GD Nabrežina nella suggestiva location naturale della cava di Aurisina, dove si guadagnavano da vivere i nostri avi. Ospite della serata il gruppo Aleksi Jercog & prijatelji composto da musicisti provenienti da tre paesi (Italia, Slovenia, Croazia).
Organizator / Organizzato da: GD Nabrežina / Società bandistica Nabrežina

Sreda / Mercoledì, 10. 5. 2023, ob / alle 20.00
Trst / Trieste

Narodni dom (ul. Fabio Filzi 14) / (via Fabio Filzi 14)
Identiteta na meji
L’identità sul confine
Pogovor s prof. Umbertom Galimbertijem na temo meje. Streaming v slovenščini: https://www.facebook.com/slofestZSKD

Incontro con il prof. Umberto Galimberti sul tema del confine. Diretta streaming in italiano: https://www.facebook.com/zvezazskd e https://www.youtube.com/@zvezaslovenskihkulturnihdr6784
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS, Barkovljanski mladinski krožek, SKD Barkovlje / ZSKD ETS, Circolo giovanile BMK, Associazione culturale slovena SKD Barkovlje